Credit / Lời cảm ơn

Chúng tôi xin cám ơn các tác giả các dự án, thư viện mã nguồn mở, bên thứ ba dưới đây đã góp phần xây dựng giải pháp Visafe:

Visafe Backend:

Visafe iOS Client:

  • Thư viện Device Kit của DeviceKit: https://github.com/devicekit/DeviceKit.git

  • Thư viện IQKeyboardManager của hackiftekhar: https://github.com/hackiftekhar/IQKeyboardManager.git

  • Thư viện Kingfisher của onevcat: https://github.com/onevcat/Kingfisher.git

  • Thư viện DGActivityIndicatorView của gontovnik: https://github.com/gontovnik/DGActivityIndicatorView.git

  • Thư viện ViewState của APUtils: https://github.com/APUtils/ViewState.git

  • Thư viện TweeTextField của oleghnidets: https://github.com/oleghnidets/TweeTextField.git

Visafe Lite iOS Client:

Visafe Android Client

Visafe Windows Client

Các thư viện, dự án khác

  • Các hình ảnh chúng tôi sử dụng trong website phần lớn được cung cấp từ Freepik - https://www.freepik.com/

  • Và các thư viện, dự án khác sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên

Last updated